logoeu

 

Diagnoza do opublikowania na stronie internetowej przedszkola:

W Przedszkolu Niepublicznym Nr 3 „Promyczek” z siedzibą w Białymstoku w miesiącu październiku 2023 r. przeprowadzono szczegółową diagnozę mającą na celu ustalenie bieżących potrzeb dzieci, które uczęszczają do przedszkola. Diagnozę przeprowadzono ze względu na to, że Organ Prowadzący aplikuje w ramach naboru nr: FEPD.08.01-IZ.00-001/23 organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w zakresie dofinansowania zajęć dodatkowych dla dzieci wspierających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne.

Diagnoza została przeprowadzona na podstawie obserwacji dzieci uczęszczających do placówki dokonanej przez nauczycieli i Organ Prowadzący, jak również na podstawie obserwacji potrzeb dzieci dokonanych przez rodziców.

Z diagnozy wynikają następujące potrzeby i oczekiwania grupy docelowej:

- zauważono u dzieci potrzebę rozwoju umiejętności matematycznych i logicznego myślenia. Zaobserwowano trudności w rozwiązywaniu problemów, koncentracji uwagi oraz pracy zespołowej,

- obserwacja dzieci pokazała, że u wielu z nich występuje ubogie słownictwo, trudności w formułowaniu wypowiedzi. Zauważono potrzebę organizacji zajęć edukacyjnych podnoszących dla dzieci atrakcyjność korzystania z literatury dziecięcej przy wykorzystaniu pozycji czytelniczych o ciekawej tematyce i atrakcyjnej formie, jak również zainteresowania dzieci literaturą przy wykorzystaniu innowacyjnych zabawek,

- stwierdzono u dzieci niewystarczającą liczbę zajęć ruchowych i rozwijających motorykę dużą. W tym zakresie widoczna jest potrzeba organizacji zajęć o tematyce tanecznej, które będą łączyły w sobie atrakcyjną dla dzieci formę ruchu, z rozwojem edukacji muzycznej i umiejętności pracy w grupie,

- zauważono potrzebę rozwoju u dzieci kreatywności, inicjatywności, w tym zakresie po przeprowadzonej analizie stwierdzono potrzebę rozszerzenia zajęć edukacyjnych o zajęcia ogólnorozwojowe nakierunkowane na rozwój ww. umiejętności kluczowych przykładowo przy wykorzystaniu różnorodnych technik plastycznych, narzędzi sensorycznych angażujących różnorodne zmysły dzieci,

- zauważono również potrzebę urozmaicenia zajęć z języka angielskiego o elementy rozwijające umiejętność mówienia w języku obcym. Wyraźnie widoczna jest u dzieci bariera przed używaniem języka w praktyce nawet w sytuacji gdy dziecko dysponuje potrzebnym słownictwem. Dostrzeżono konieczność organizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych które będą skupiały się na umiejętności mówienia,

- obserwacja dzieci pokazała duże zainteresowanie dzieci różnymi zawodami. W tym zakresie w placówce nie występują zajęcia o tematyce preorientacji zawodowej. W wyniku przeprowadzonej diagnozy stwierdzono, że należałoby wykorzystując zainteresowanie dzieci tym obszarem tematycznym, zapoznać je z różnymi formami zawodów np.: poprzez spotkania z przedstawicielami zawodów.

- stwierdzono braki w zakresie pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ww. obszarach tematycznych. W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym odpowiednio dobrane i innowacyjne pomoce dydaktyczne podnoszą znacząco atrakcyjność zajęć i pozwalają na osiągnięcie założonych efektów.

Barbara Toczydłowska

Organ Prowadzący

Przedszkole Niepubliczne Nr 3 „Promyczek”

Zatwierdzono Białystok, dnia 31.10.2023 r.